แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษา

การประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษา

         การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นปัจจุบันสามารถกระทำได้หลายวิธีทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมา ...

กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องมีแนวทางและมาตรการต่างๆที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป ซึ่งขึ้นกับสถานภาพของปัญหาที่เกิด ...

นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         เมื่อพ.ศ.๒๕๓๘การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้ทำการศึกษาโครงการดำเนินการเพื่อกำหนดนโยบา ...

ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)

ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)

          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๒๕ให้นิยามคำว่าวรรณคดีว่าหมายถึงเรื่องหรือหนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีและคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์จ ...