แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ข้อความ

ข้อความ

          ในระดับข้อความนักภาษาศาสตร์ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคเพื่อพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าประโยคต่างๆนั้นสื่อความเ ...