แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

ลักษณะอื่นๆ

ลักษณะอื่นๆ

         นอกจากลักษณะสากลดังกล่าวแล้วภาษาไทยยังมีลักษณะเฉพาะตัวอีกคือประโยคในภาษาไทยมีกริยาเรียงติดต่อกันได้หลายคำเรียกว่า กริยาอนุกรมและคำกริย ...

คุณค่าของพระไตรปิฎก

คุณค่าของพระไตรปิฎก

         คำสั่งสอนในพระไตรปิฎก มีคุณค่าสูงในการยกระดับความประพฤติทางกายวาจาและยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้น มีคำสอนที่อำนวยประโยชน์แก่ ...

ข้อความ

ข้อความ

          ในระดับข้อความนักภาษาศาสตร์ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคเพื่อพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าประโยคต่างๆนั้นสื่อความเ ...

สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต

สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต

         วิธีการสหกรณ์ได้ถูกค้นพบและนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่โลกตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๘ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี ...

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

         สังคมไทยแต่ก่อนเป็นสังคมที่สบายเพราะมีประชากรน้อยแต่มีที่ทำกินมาก  อีกทั้งยังมีฝนตกเป็นประจำเมื่อถึงฤดูกาลทำให้ผู้คนกระจายกันอยู่ตา ...