แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

ขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย

         เศษกระดาษเศษถุงพลาสติกเศษผักเศษอาหารใบไม้ซากสัตว์รวมถึงวัตถุอื่นๆที่มนุษย์ไม่ต้องการเรียกว่าขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมในบ้านเรือน ...

การเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

การเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

         การเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยรวมถึงการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อส่งไปกำจัดที่สถานกำจัดขยะมูลฝอยมีขั้นตอนดังนี้ ...

ประเภทของขยะมูลฝอย

ประเภทของขยะมูลฝอย

         ขยะมูลฝอยอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะส่วนประกอบของขยะมูลฝอยได้เป็น๑๐ประเภท ได้แก่         ...

การแปรสภาพและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

การแปรสภาพและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

         การนำวัสดุเหลือใช้จากขยะมูลฝอยกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ที่จะต้องกำจัดในขณะเดียวกันก็เป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติไว้ไ ...

ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม

ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม

         ขยะมูลฝอยนั้นนับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของประชากรถ้าหากไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วปัญหาความสกปรกต่างๆที่เกิดจากขยะมูลฝอย ...

การทำรั้วและประตูบ้าน

การทำรั้วและประตูบ้าน

         การก่อสร้างรั้วและประตูบ้านนั้นจะทำก่อนหรือหลังการก่อสร้างตัวบ้านก็ได้  ส่วนมากนิยมทำขึ้นเมื่อการก่อสร้างตัวบ้านแล้วเสร็จเป็นส่ ...