แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

         การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร หมายถึง การใช้การดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญได้แก่ป่ ...

การศึกษาการพัฒนา

การศึกษาการพัฒนา

         ในการพัฒนาชนบทตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายนั้นทรงมีแนวทางในการแก้ปัญหาของชนบทดังนี้      ...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

         ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสนองพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆกันได้แก่การอนุรักษ์ป่าไม้การอนุรั ...