แสดง 1 - 10 จาก 14 รายการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)

         เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เราอาจดำเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเองหรืออาจนำเอาข้อมูลจากแหล่งที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วมาใช้ก็ได้ ที่จำเป็นต้อ ...

ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้ม ข้อมูลกับงานฐานข้อมูล  (Traditional  File  Processing  VS  Database  Syste

ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้ม ข้อมูลกับงานฐานข้อมูล (Traditional File Processing VS Database Syste

         ในสมัยก่อนนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำกลับมาใช้บนระบบคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลทั้งสิ้น แต่เมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้น&n ...

ความเป็นมาของสถิติ

ความเป็นมาของสถิติ

         เช่นเดียวกับศาสตร์ทั่วไป สถิติได้รับการพัฒนาทีละเล็กละน้อยเรื่อยมาตามแต่ว่าเมื่อไรหรือที่ใดที่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากสถิติ ตามหล ...

ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ

ประโยชน์และลักษณะสำคัญบางประการของข้อมูลสถิติ

         เมื่อสังคมมนุษย์มีความเจริญมากขึ้นปัญหาด้านต่างๆ ก็เพิ่มความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นควบคู่กันไป เช่น ปัญหาการพัฒนาประเทศ ปัญหาการ ...

การตรวจสอบอัญมณี

การตรวจสอบอัญมณี

         ด้วยเหตุว่าอัญมณีส่วนใหญ่จะเป็นแร่ชนิดต่างๆดังนั้นการตรวจจำแนกประเภทและการจัดแบ่งชนิดอัญมณีจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการตรวจจำแนกชนิดแร่อย ...

แผนที่อากาศ

แผนที่อากาศ

         แผนที่อากาศที่หน่วยอุตินิยมวิทยาได้จัดขึ้น เป็นแผนที่ซึ่งแ ...

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ

         บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการนั้น นอกเหนือจากบุคลากรที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทาง ...

โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data  Management  Software)

โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software)

         การจัดการข้อมูล หมายถึง คุณสมบัติในการกระทำเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์เช่น การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมู ...

ผลของการใช้คอมพิวเตอร์

ผลของการใช้คอมพิวเตอร์

         คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่มนุษย์พยายามประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ เพื่อช่วยผ่อนแรงและลดขั้นตอนในการทำงานของตนเช่นเดียวกับเครื่องมือ ...