แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

การพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบท

         การพัฒนาชนบทเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้าการพัฒนาชนบทก็คือการที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมมือกันปรับปรุงให ...

การพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบท

         ชนบทนอกจากจะเป็นที่รวมของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตและเป็นตลาดรองรับการขยายตัวของความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจส ...

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชนบท

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชนบท

         ในสมัยเดิมที่คนในชนบทเกือบทั้งหมดต้องพึ่งธรรมชาติกล่าวคือการประกอบอาชีพทางการเกษตรต่างก็ต้องพึ่งน้ำฝนที่ตกตามฤดูกาลเหมือนกันในสมัยนั้นความแตกต ...

การศึกษาการพัฒนา

การศึกษาการพัฒนา

         ในการพัฒนาชนบทตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายนั้นทรงมีแนวทางในการแก้ปัญหาของชนบทดังนี้      ...

สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต

สหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิต

         วิธีการสหกรณ์ได้ถูกค้นพบและนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่โลกตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๘ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี ...

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

การให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์

         ธนาคารพาณิชย์ได้เข้ามามีบทบาทในการให้สินเชื่อทางการเกษตร มาเป็นเวลานานแล้วดังเช่นจากสถิติเมื่อพ.ศ.๒๔๖๓ปรากฏว่าสหกรณ์ที่ได้จัดตั้งขึ้นท ...

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

         การดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะสามารถลดอัตราป่วยและตายของประชากรต่ำลงกว่าที่เป็นมาในอดีตแต่การบริการสาธารณสุขยังไม่ครอบคล ...

เซลล์แสงอาทิตย์

เซลล์แสงอาทิตย์

         เซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์(Solar Cells)เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงเซลแสงอาทิต ...

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

        หลังจากเกิดวิกฤติด้านพลังงานในปีพ.ศ.๒๕๑๖เป็นต้นมาเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ผลิตด้วยน้ำมันเชื้อเ ...