แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

การผสมพันธุ์

การผสมพันธุ์

         วัวควายต้องสืบพันธุ์เพื่อทวีจำนวนและให้ผลิตผล การผสมพันธุ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินประสิทธิภาพของการเลี้ยงวัวควายวัวควายที่ให้ผลิตผลสู ...

การปรับตัวต่ออุณหภูมิและสภาวะการสูญเสียน้ำจากตัวสัตว์ทะเลหน้าดิน

การปรับตัวต่ออุณหภูมิและสภาวะการสูญเสียน้ำจากตัวสัตว์ทะเลหน้าดิน

         อุณหภูมิเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากประการหนึ่งและมีการศึกษาการตอบสนองของสัตว์ทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากที่สุดอิทธิพลของอุณหภูมิจ ...