แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ข้อดี และปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อดี และปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

          โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีทั้งข้อดีและปัญหาอุปสรรคหลายประการที่จะต้องพิจารณาเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าควรจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าห ...

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

        หลังจากเกิดวิกฤติด้านพลังงานในปีพ.ศ.๒๕๑๖เป็นต้นมาเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ผลิตด้วยน้ำมันเชื้อเ ...

ความก้าวหน้า

ความก้าวหน้า

         นับเป็นเวลาหลายปีก่อนพ.ศ.๒๕๑๒พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มศึกษาและวิจัยเอกสารทางวิชาการ  และทรงค้นคิดอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ...