แสดง 1 - 10 จาก 64 รายการ

การปลูกพืช

การปลูกพืช

         การปลูกพืชเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเพาะปลูกซึ่งกระทำต่อจากการเตรียมดินเกษตรกรจะต้องเร่งทำงานให้ทันกับช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมวิธีการปลูกของเกษตรกรแบบ ...

ความหมายของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

ความหมายของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

         การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์คือการปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ใน ...

เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

         ปัจจุบันเทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ได้รับการพัฒนาขึ้นหลากหลายรูปแบบโดยใช้วิธีปลูกวัสดุปลูกการจ่ายและใช้สารละลายธาตุอาหารพืชฯลฯ&nbs ...

ความสำคัญของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

ความสำคัญของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

         ส่วนต่างๆของโลกมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศเช่นเป็นภูเขาที่ราบบางแห่งแห้งแล้งบางแห่งชุ่มชื้นนอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นข ...

ส่วนประกอบของเครื่องปลูกพืช

ส่วนประกอบของเครื่องปลูกพืช

         เครื่องปลูกพืชโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้คือถังเก็บเมล็ดอุปกรณ์กำหนดจำนวนเมล็ดอุปกรณ์เปิดร่องท่อนำเมล็ดอุปกรณ์กลบและอัดดิน ...