แสดง 1 - 10 จาก 66 รายการ

ธนาคาร

ธนาคาร

         ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่อำนวยประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในเกือบทุกด้าน ธนาคารเป็นแหล่งรวบรวมเงินออมจากประชาชนทั่วไปให้อยู่ในที่ปลอดภั ...

ธนาคาร

ธนาคาร

         กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการเงินจึงเป็นที่ตั้งของธนาคารหลายแห่งเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยที่รัฐจัดตั้งขึ้นตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนพรหมเขตดุสิต ...

ธนาคาร

ธนาคาร

         ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้ว่าหน่วยงานนี้จะมีหน่วยงานที่แยกย่อยออกไป ...

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเงินการธนาคาร

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเงินการธนาคาร

         ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธนาคารนั้นแต่ละธนาคารอาจระบุวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปเช่นบางธนาคารนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประ ...

ธนาคารข้าว

ธนาคารข้าว

         ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประ-ชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ๘๐ของประชาชนทั้งหมดอาศัยอยู่ในชนบทและประชาชนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความเป็นอยู่โดยอาศั ...

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

          ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เพราะเป็นธนาคารกลางของประเทศ&nb ...

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ.๒๕๐๙โดยมีรัฐบาลถือหุ้นร้อย ...

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

         ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นนายธนาคารให้รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้า ...

ธนาคารโค-กระบือ

ธนาคารโค-กระบือ

         ปัจจุบันเกษตรกรยากจนในชนบทประมาณร้อยละ๒๐ต้องประสบปัญหาเรื่องขาดโค-กระบือเพื่อใช้งานในการประกอบอาชีพจำเป็นต้องเสียค่าเช่าโค-กระบือในอัตราสูงคิด ...