แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย

ประวัติของข้าวสาลีในประเทศไทย

         จากหลักฐานที่ปรากฏคนไทยเริ่มรู้จักใช้แป้งสาลีประกอบอาหารในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากจดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด เมื่อปี&n ...

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

         ๑.การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่ชาวเขาทำลายป่าและต้นน้ำลำธารอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนี้มีหน่วย ...

ความต้องการวัวควายในอนาคต

ความต้องการวัวควายในอนาคต

         ตารางที่๑๓แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการวัวควายในปีพ.ศ.๒๕๑๔และพ.ศ.๒๕๑๙สำหรับใช้งานและใช้เนื้อบริโภคในประเทศและส่งเป ...

ประวัติของข้าวโพดในประเทศไทย

ประวัติของข้าวโพดในประเทศไทย

         ปัจจุบันนี้ไม่อาจทราบแน่ชัดว่าบรรพบุรุษของไทยเรารู้จักปลูกข้าวโพดกันมาตั้งแต่เมื่อใด ถึงแม้จะมีนักค้นคว้าบางท่านกล่าวว่า ชนชาติไทยอา ...

การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมตามสภาพภูมิศาสตร์

การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมตามสภาพภูมิศาสตร์

         เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของเอเชียอาคเนย์ทั้งหมดอาจแบ่งได้เป็น๒ส่วนคือเอเชียอาคเนย์ส่วนที่อยู่บนผืนแผ่นดินของทวีปเอเชียและเอเชียอาคเนย์ส่วนใหญ่ซ ...

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

การปลูกข้าวในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

         ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร ทำการเพาะปลูกพืชไร่เช่นข้าว ข้าวโพดอ้อยถั่วเหลืองถั่วเขียวทำการปลูกไม ...

การศึกษา

การศึกษา

        ปรัชญาการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานมาจากพุทธปรัชญาและแบบวิถีชีวิตของพุทธศาส-นิกชนอยู่มากดังนั้นการศึกษาของไทยแต่เดิมจึงเป็นไปเพื่อให้คนดำรงตน ...

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

โรคติดต่อและโรคเขตร้อน

         โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มจำนวนในร่างกาย อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นผลจากตัวเชื้อโรคเ ...

วัวควาย

วัวควาย

         ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมประชาชนประมาณร้อยละ๘๐ประกอบอาชีพทางการทำไร่ทำนา  การเลี้ยงวัวควายเป็นส่วนประกอบของการกสิกรรมเพราะได้ใ ...