แสดง 1 - 10 จาก 146 รายการ

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

         ในพ.ศ.๒๔๘๕รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการแพทย์และการสาธารณสุขให้เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นจึงได้รวบรวมสถาบันที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์การสาธารณสุขเข้าไว้ด้ว ...