แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

สถานที่สำคัญทางราชการ

สถานที่สำคัญทางราชการ

         กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของรัฐสภาและสถานที่ราชการสำคัญเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นต้น ...

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชพิธีประจำในรัชกาลปัจจุบัน

         ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญในรอบปีหนึ่งๆ จึงมีความหมายและความสำคัญแก่สังคมไ ...

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

         ในพ.ศ.๒๔๘๕รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการแพทย์และการสาธารณสุขให้เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นจึงได้รวบรวมสถาบันที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์การสาธารณสุขเข้าไว้ด้ว ...

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์

         ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ หมายถึงผู้ที่รับราชการในตำแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์มีหน้าที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งงานราชการและส่ว ...

สำนักราชเลขาธิการ

สำนักราชเลขาธิการ

         สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม ...

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

         สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งขึ้นในรัชกาลปัจจุบันมีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปก ...

สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง

         สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานราชการที่มีประวัติของการวิวัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศักราช๑๘๙๓เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่๑(พระเจ้าอู่ทอง)ทรงสถาปนากรุงศรี ...