แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

โรคที่เกิดจากเชื้อรา

         โรคที่สำคัญได้แก่ โรคไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคใบจุดสีน้ำตาล  โรคดอกกระถิน ...

พืชอาหารสัตว์

พืชอาหารสัตว์

         พืชอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น๓ประเภทใหญ่ๆคือ          ๑.พืชในวงศ์หญ้ามีทั้งพั ...

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

         กรรมสิทธ์ในพื้นที่ป่าไม้  นับว่าเป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ เท่าที่องค์การอาหารและเกษต ...

วัตถุดิบอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารสัตว์

         ประเทศไทยมีวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญๆมีดังนี้ ...

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

         คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรการเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับดิน น้ำ และอากาศเป็นอย่างมากชีวิตคนในชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาต ...

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

         กรรมวิธีสร้างจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณไม่ได้มีการบันทึกไว้แน่ชัดว่ามีขั้นตอนโดยละเอียดอย่างไรใช้วัสดุอะไรบ้างแต่เท่าที่มีผู้ศึกษาและสอบถามช่างเขีย ...

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

         ไม้ดอกหอมหลายชนิดที่มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่สมัยโบราณสามารถปรับตัวให้เจริญงอกงามขยายพันธุ์ไปอย่างกว้างข ...

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน

          หนังสือว่าด้วยประวัติการแพทย์ซึ่งเขียนโดยวอล์เคอร์(KennethWalker,ค.ศ.๑๙๕๙)กล่าวว่าความรู้เกี่ยวกับการแพทย์โบราณของอินเดียมีน้อยมาก ...