แสดง 61 - 63 จาก 63 รายการ

วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา ประวัติวันอาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชาอา-สาน-หะ-บู-ชาอา-สาน-ละ-หะ-บู-ชาประกอบด้วยคำ๒คำคืออาสาฬหเดือน๘ทางจันทรคติกับบูชาการบูชาเมื่อรวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน๘หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน๘ ...

พระพุทธรูปปางตัดพระเมาลี

พระพุทธรูปปางตัดพระเมาลี

ประติมากรรมพุทธประวัติปางตัดพระเมาลีมวยผมวัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนพระแท่นพระหัตถ์ซ้ายทรงรวบพระเมาลีไว้พระหัตถ์ขวาทรงพระขันค์ทำอาการทรงตัดพระเม ...

วันออกพรรษา 2565 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ

วันออกพรรษา 2565 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ

ความสำคัญวันออกพรรษาได้แก่วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาคือวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมซึ่งเรียกว่าวันมหาปวารณาคือการเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกั ...