แสดง 11 - 19 จาก 19 รายการ

ศีลศักดิ์สิทธิ์

ศีลศักดิ์สิทธิ์

ศีลศักดิ์สิทธิ์Sacramentsเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแสดงตนเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิกศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเครื่องหมายภายนอกที่แสดงว่าบุคคลหรือที่ได้รับศีลศักสิทธิ์น ...

พิธีมิสซา

พิธีมิสซา

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพิธีมิสซาฯคือพิธีบูชาขอบพระคุณในความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนโดยมีองค์พระเยซูเจ้าเองเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปแทนเรามนุษย์อาศัยพระกายและพระโลหิตที่ยอมสละและพลีชีวิตเพื ...

การตรึงกางเขน

การตรึงกางเขน

การตรึงกางเขนCrucifixionเป็นวิธีการประหารชีวิตซึ่งผู้ถูกสั่งให้ประหารจะถูกผูกหรือตอกตะปูบนไม้กางเขนและปล่อยทิ้งไว้ให้ตายวิธีการประหารชีวิตแบบนี้เป็นวิธีที่ใช้ในสมัยจักรวรรดิโรมันและในประเทศเพื่อนบ ...

มารีย์ (มารดาพระเยซู)

มารีย์ (มารดาพระเยซู)

มารีย์มัรยามมีเรียม8206คริสต์ศาสนิกชนบางนิกายเรียกว่าพระแม่มารีย์พระนางมารีย์พรหมจารีVirginMaryหรือBlessedVirginMaryในอัลกุรอานว่านางมัรยัมหญิงบริสุทธิ์หรือพระนางมารีย์พระมารดาพระเจ้าMa ...

ค่าไถ่

ค่าไถ่

อาจมีน้อยคนในทุกวันนี้ที่เชื่อเรื่องค่าไถ่ของพระเยซูคริสต์คราวเมื่อพระองค์์ได้สละชีวิตในปีสศ33และหลังจากที่เหล่าสาวกของพระองค์ได้สิ้นชีวิตแล้วคำสอนเรื่องค่าไถ่ก็กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันท่า ...

คัมภีร์ไบเบิลและการอัศจรรย์

คัมภีร์ไบเบิลและการอัศจรรย์

การอัศจรรย์เป็นปรากฎการณ์ที่ก่อให้เกิดความพิศวงน่าทึ่งเกินกว่าที่ความสามารถของมนุษย์ตามธรรมชาติจะทำได้กระนั้นเราอ่านพบในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าและพระเยซูและคนอื่นฯด้วยได้ทำการอัศจรรย์หลายอย่างเพื่ ...

คัมภีรืไบเบิลกับสมัยปัจจุบัน

คัมภีรืไบเบิลกับสมัยปัจจุบัน

ถึงเวลานี้คัมภีร์ไบเบิลก็มีอายุนานกว่า3500ปีแล้วตั้งแต่ที่มีการจารึกเมื่อ15ศตวรรตก่อนคริสต์กาลโดยผู้เขียนต่างฐานะอาชีพราว40คนที่มีชีวิตอยู่ต่างสมัยกันตลอดช่วง1600ปีในดินแดนทางตะวันออกแถ ...

ศาสนา คริสต์

ศาสนา คริสต์

คริสต์ศาสนาChristianityเป็นศาสนาที่นับถือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคือพระยาเวห์นิกายโรมันคาทอลิคนิกายออโธดอกซ์หรือพระเยโฮวาห์นิกายโปรเตสแทนท์มีพระเยซูคริสต์เป็นศาสดาคริสตศาสนาเชื่อในพระเจ้าอง ...

ประวัติศาสนาคริสต์

ประวัติศาสนาคริสต์

          ศาสนาคริสต์มีจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเชื่อว่ามีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวทรงเป็นผู้สร้างโลกจักรวาลสรรพสัตว์ ...