แสดง 41 - 50 จาก 59 รายการ

โครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจการผลิตโคนม

โครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจการผลิตโคนม

การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเป็นอาชีพที่สร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมากว่า40ปีรวมทั้งทำให้คนไทยมีโอกาสบริโภคนมมากขึ้นในปัจจุบันการผลิตน้ำนมดิบในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการคนไทยบริโภคน้ำนม ...

การเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่ของโคนม

การเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่ของโคนม

การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่สร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมากว่า40ปีประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการบริโภคนมเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรวม23439ครอบครัวมีจำนวนโคนม ...

การเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งกุลาดำ

การเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งกุลาดำ

กุ้งกุลาดำเป็นกุ้งที่ได้รับสมญานามว่าจัมโบ้หรือไทเกอร์Blacktigerprawnเนื่องจากเป็นกุ้งขนาดใหญ่ถ้าโตเต็มที่อาจมีความยาวถึง363เซนติเมตรประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงและส่งออกกุ้งกุล ...

พาหะของไวรัสทอร่าในกุ้งขาว

พาหะของไวรัสทอร่าในกุ้งขาว

กุ้งกุลาดำเคยเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของไทยมีมูลค่าส่งออกปีละไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทแต่เมื่อประสบปัญหาโรคระบาดในกุ้งกุลาดำครั้งใหญ่จากไวรัสชนิดก่อโรครุนแรงคือไวรัสหัวเหลืองและไวรัสตัวแดงดวง ...

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ บ้านแสนใจใหม่ จ. เชียงราย

ผลผลิตข้าวไร่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนในแถบภูเขาที่ส่งผลให้รายจ่ายของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการซื้อข้าวเพื่อบริโภคและการย้ายถิ่นฐานเพื่อขายแรงงานนอกชุมชนปัญหาหลักของผลผลิตข้าวไร่ต่ำเ ...

การพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนรอบป่าฮาลา-บาลา

การพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนรอบป่าฮาลา-บาลา

ฮาลา-บาลาเป็นป่าดิบชื้นติดชายแดนภาคใต้บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรีมีพื้นที่ครอบคลุมจนราธิวาสและจยะลามีแนวป่าติดกับป่าเบลุ่มรัฐเปรัคประเทศมาเลเซียเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำที่สำคัญ3สายได้แก่ ...

การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่เชิงอนุรักษ์

การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่เชิงอนุรักษ์

ผลผลิตข้าวไร่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคเป็นปัญหาสำคัญของชุมชนในแถบภูเขาส่งผลให้รายจ่ายของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการซื้อข้าวเพื่อบริโภคและการย้ายถิ่นฐานเพื่อขายแรงงานนอกชุมชนปัญหาผลผลิตข้าวไร่ต่ำเกิดจากสา ...

ชาจากต้นอ่อนข้าวสาลี

ชาจากต้นอ่อนข้าวสาลี

ข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวแม้ไม่ใช่พืชหลักสำหรับเกษตรกรไทยแต่ในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนข้าวสาลีเป็นพืชทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่มีความสำคัญต่อการสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหาร ...

การผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวสาลี อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

การผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวสาลี อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

แม้ว่าข้าวสาลีซึ่งเป็นธัญพืชเมืองหนาวไม่ใช่พืชหลักสำหรับเกษตรกรไทยแต่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนข้าวสาลีเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมช ...

โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท

โครงการสร้างความสามารถด้านการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้และสาโท

การส่งเสริมการผลิตสุราแช่ชนิดสุราผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีตามนโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาลส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์นิติบุคคลและกลุ่มบุคคลธรรมดาที่ได้ ...