แสดง 21 - 23 จาก 23 รายการ

การครองเรือน

การครองเรือน

การครองเรือนหรือชีวิตสมรสคือการที่ชายและหญิงมีความพอใจในรสสัมผัสซึ่งกันและกันตกลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจะเผชิญกับปัญหาร่วมกันและมีความพยายามที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันเพื่อความสุขในการครองเรือน ...

พฤติกรรมเบี่ยงเบน

พฤติกรรมเบี่ยงเบน

พฤติกรรมเบี่ยงเบน(Deviance)คือพฤติกรรมหรือความประพฤติที่แตกต่างไปจาก ...

องค์กรอาชญากรรม

องค์กรอาชญากรรม

องค์กรอาชญากรรม(OrganizedCrime) คือ กลุ่มบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวหรือประสานการดำเนินงานระหว่างกันในรูปแบบต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยมีวัต ...