แสดง 81 - 90 จาก 171 รายการ

รักในหลวง

รักในหลวง

พ่อของฉันมีพระคุณอุ่นเหนือเกล้าพ่อของเรามีเมตตามหาศาลพ่อของชาติคือ ...

วันช้างไทย 13 มีนาคม ของทุกปี

วันช้างไทย 13 มีนาคม ของทุกปี

ที่มาของวันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย ...

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 26 ธันวาคมของทุกปี

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 26 ธันวาคมของทุกปี

ในอดีตประเทศไทยได้ชื่อว่ามีทรัพยากรที่สมบูรณ์มากที่สุดพื้นที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าเพียง17%ของพื้นที่ประเทศส่งผลให้สัตว์ป่าขาดแหล่งที่อยู่อาศ ...

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  21 ตุลาคม ของทุกปี

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 21 ตุลาคม ของทุกปี

21ตุลาคมของทุกปีวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติการสังคมสงเคราะห์คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ทุกคนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขและให้ทุกคนมีความสามารถรวมถึงพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วย ...

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 จากการที่สมเด็จย่าทรงพระเมตตาอยากให้ปวงประชามีฟันดีจึงทรงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นซึ่งเรียกกันย่อๆว่า"พอ.สว"ก็เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นทุรกั ...

วันพ่อ 5 ธันวา มหาราช

วันพ่อ 5 ธันวา มหาราช

พระราชประวัติพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จพระราชสมภพณโรงพยาบาลเมานท์ออเบิร์นเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสสาชูเซสท์ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์ขึ้น๑๒ค่ำเดือน ...

วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ

      วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท ...

พระสุพรรณกัลยา

พระสุพรรณกัลยา

    พระสุพรรณกัลยาหรือพระสุวรรณกัลยาหรือพระสุวรรณเทวีชาวพิษณุโลกถวายพระเกียรติยศว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติแม้ในพงศาวดารไทยจะไม่ได้กล่าวถึงมีเพียงปรากฎอยู่ในเ ...