แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่๑๐สิงหาคม๒๔๓๕เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่๕โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ(เสนาบดีก ...

จัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ (เดิมคือกระทรวงธรรมการ) ทำหน้าที่บริหารงานด้านการศึกษาของชาติเป็นสำคัญ

จัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ (เดิมคือกระทรวงธรรมการ) ทำหน้าที่บริหารงานด้านการศึกษาของชาติเป็นสำคัญ

    1เมษายนพ.ศ.2435ตั้งกระทรวงศึกษาธิการ(เดิมคือกระทรวงธรรมการ)มีพระยาภาสกรวงศ์(พรบุนนาค)เป็นเสนาบดีคนแรกทำหน้าที่ ...