แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

วันสิ้นพระชนม์ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต

วันสิ้นพระชนม์ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต

    18มกราคมพ.ศ.2483วันสิ้นพระชนม์จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิ ...