แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศพระบรมราชโองการเรื่องการประปา

รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศพระบรมราชโองการเรื่องการประปา

    13กรกฎาคมพ.ศ.2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้กรมศุขาภิบ ...