แสดง 21 - 30 จาก 51 รายการ

การปลูกและการดูแลกล้วย

การปลูกและการดูแลกล้วย

         กล้วยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นซึ่งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย  ถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า๑๔องศาเซลเซียส กล้วยจะชะงักการเจริญเติบโต& ...

พันธุ์กล้วยในประเทศไทย

พันธุ์กล้วยในประเทศไทย

         ประเทศไทยมีการปลูกกล้วยกันมาช้านาน กล้วยที่ปลูกมีมากมายหลายชนิดพันธุ์กล้วยที่ใช้ปลูกในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้น มีทั้งพันธุ์พื้น ...

หลักสำคัญในการปลูกไม้ดอกประดับแปลง

หลักสำคัญในการปลูกไม้ดอกประดับแปลง

         ในการปลูกไม้ดอกประดับแปลงเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงามนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือ ชนิดและพันธุ์ไม้ดอก การเตรียมต้นพันธุ์& ...

การปฏิรูปกฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การปฏิรูปกฎหมายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ใช้กฎหมายตราสามดวงเป็นหลักสำคัญในการปกครองบ้านเมือง จนกระทั่งเมื่อไทยเปิด ประเทศโดยทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประ ...

สาระโดยรวมของกฎหมายตราสามดวง

สาระโดยรวมของกฎหมายตราสามดวง

         กฎหมายตราสามดวงเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญฉบับหนึ่งของไทยถือเป็นหลักฐานชั้นต้นในการศึกษาถึงสภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ  ...

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

          ก่อน พ.ศ.๒๓๔๗ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นได้เกิดกรณีผู้พิพากษาตัดสินคดีหย่าร้าง ...