แสดง 81 - 90 จาก 147 รายการ

ประวัติของข้าวโพดในประเทศไทย

ประวัติของข้าวโพดในประเทศไทย

         ปัจจุบันนี้ไม่อาจทราบแน่ชัดว่าบรรพบุรุษของไทยเรารู้จักปลูกข้าวโพดกันมาตั้งแต่เมื่อใด ถึงแม้จะมีนักค้นคว้าบางท่านกล่าวว่า ชนชาติไทยอา ...

ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด

ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด

         พันธุ์ข้าวโพดที่ใช้ปลูกในปัจจุบันนี้ เป็นพืชที่ไม่สามารถขึ้นเองได้ถ้ามนุษย์ไม่ให้การปฏิบัติรักษาเท่าที่ควรไม่มีใครทราบเกี่ยวกับรากฐานดั้งเ ...

ข้าวโพด

ข้าวโพด

         ข้าวโพดเป็นธัญพืชสำคัญอย่างหนึ่งของโลก รองจากข้าวเจ้าและข้าวสาลีนับเป็นพืชอาหารหลักที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ในต่างประเทศเช่น ...

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

การแก้ไขปัญหาป่าไม้

         ๑.การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการที่ชาวเขาทำลายป่าและต้นน้ำลำธารอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนี้มีหน่วย ...

ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ

ภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับ

         ในประเทศที่พัฒนาแล้วภยันตรายที่ป่าไม้ได้รับส่วนใหญ่เป็นภัยธรรมชาติ เช่นแมลงโรคพืชไฟป่า ส่วนภัยจากมนุษย์มีไม่มากนักเพราะประชาชนของเ ...

ไม้ที่ทำออก

ไม้ที่ทำออก

         ในปี ๒๕๒๖ มีไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ทำออกจากป่าประเทศไทยจำนวน ๑,๘๑๙,๗๑๕ ลูกบาศก์เมตร มูลค่า๕,๔๐๒ล้านบาท ...

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

         ตามรายงานสถิติการป่าไม้  ๒๕๒๕ ของฝ่ายผลิตผลป่าไม้และแผนงานกรมป่าไม้  พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยที่ได้จากการแปลภาพถ่ายด ...

ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

         ประทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน  ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ใบกว้างการจำแนกประเภทป่าไม้จึงไม่อาจดำเนินรอยตามแบบของซีกโลกตะวันตก ซึ่งแบ่ง ...

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

         กรรมสิทธ์ในพื้นที่ป่าไม้  นับว่าเป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ เท่าที่องค์การอาหารและเกษต ...