แสดง 121 - 130 จาก 147 รายการ

การผสมพันธุ์

การผสมพันธุ์

         วัวควายต้องสืบพันธุ์เพื่อทวีจำนวนและให้ผลิตผล การผสมพันธุ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินประสิทธิภาพของการเลี้ยงวัวควายวัวควายที่ให้ผลิตผลสู ...

อาหารวัวควาย

อาหารวัวควาย

         อาหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้วัวควายเติบโตและให้ผลิตผลมาก อาหารวัวควายนั้นจำแนกได้เป็น ๒ ชนิดตามปริมาณของเยื่อใย(f ...

การเลี้ยงวัวควาย

การเลี้ยงวัวควาย

         การเลี้ยงวัวควาย จำแนกได้๒แบบใหญ่ๆ แบบแรกได้แก่การเลี้ยงวัวควายเพื่อใช้แรงงาน  การเลี้ยงแบบนี้เป็นแบ ...

ควายไทย

ควายไทย

         ควายไทยจัดเป็นควายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดาควายเลี้ยงแถบเอเชีย ควายเลี้ยงมีสองประเภทใหญ่ๆคือควายแม่น้ำซึ่งส่วน ...

วัวไทย

วัวไทย

         วัวไทย หมายถึงวัวที่มีพื้นเพกำเนิดในประเทศไทย มีเลี้ยงกันกระจายทั่วไปในภาคต่างๆของประเทศไทยตารางที่๔แสดงจำน ...

วัวควาย

วัวควาย

         ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมประชาชนประมาณร้อยละ๘๐ประกอบอาชีพทางการทำไร่ทำนา  การเลี้ยงวัวควายเป็นส่วนประกอบของการกสิกรรมเพราะได้ใ ...

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืช

         สารกำจัดวัชพืชแบ่งออกตามลักษณะการทำลายเป็น๓ประเภทใหญ่ๆคือ ...

ธรรมชาติของช้าง

ธรรมชาติของช้าง

         ช้างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นช้างพันธุ์เอเชียหรือพันธุ์แอฟริกามีความเป็นอยู่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือชอบอยู่เป็นฝูงช้างฝูงหนึ่งมักประกอบด้วยช้า ...

การกำจัดหรือการควบคุม

การกำจัดหรือการควบคุม

         เมื่อวัชพืชเป็นศัตรูพืชปลูกจำเป็นต้องมีการกำจัดเพื่อให้ปริมาณวัชพืชลดลงหรือหมดไปและเพื่อให้การกำจัดหรือควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่ ...