แสดง 11 - 20 จาก 63 รายการ

การถ่ายทอดยีน

การถ่ายทอดยีน

         เทคนิคการถ่ายทอดยีนเข้าสู่พืชเป็นวิธีการสำคัญในการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของพืชให้แสดงออกในลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ต้องการโดยวิธีส่ง ...

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

          การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือการกระตุ้นเซลล์หรือชิ้นส่วนพืชให้เกิดการเจริญเติบโตหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ ...

เครื่องหมายดีเอ็นเอ

เครื่องหมายดีเอ็นเอ

          เครื่องหมายดีเอ็นเอคือชิ้นดีเอ็นเอสายสั้นๆที่ลำดับเบสสามารถจับกันหรือเข้าคู่กับช่วงใดช่วงหนึ่งบนสายดีเอ็นเอหรือโค ...

พันธุศาสตร์โมเลกุล

พันธุศาสตร์โมเลกุล

          ข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอยู่ในส่วนที่เรียกว่ายีนความแตกต่างของยีนเกิดขึ้นจากการเรียงตัวของลำดับของนิวคลิโอไ ...

หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene)

หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene)

         หน่วยพันธุกรรมหรือยีน(Gene)คือดีเอ็นเอส่วนที่เป็นลำดับของรหัสทางพันธุกรรม(Geneticcode)สำหรับการสร้างโปรตีนทุกชนิดในเ ...

สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA)

สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA)

         สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ(deoxy-ribonucleicacid;DNA)เป็นกรดนิวคลิอิก(Nucleicacid)ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตดีเอ็ ...

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

          เทคโนโลยีชีวภาพ(biotechnology)คือเทคโนโลยีที่เกิดจากการนำเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยน ...

อันตรายจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย

อันตรายจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย

         นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีขีดความสามารถในการตรวจวัดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศก็ได้มีการตรวจพบแผ่นดินไหวขนาดกลาง(ประมาณ๕ริกเตอร์)จำนวน๘ครั ...