แสดง 41 - 50 จาก 142 รายการ

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในด้านอุตสาหกรรม

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในด้านอุตสาหกรรม

         ได้มีการพัฒนาและนำเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายและสามารถจำแนกออกเป็น๓แบบตามวิธีการของเทคโนโลยีนิวเคล ...

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในทางการแพทย์

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในทางการแพทย์

         การนำรังสีหรือสารกัมมันตรังสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้มีการคิดค้นและปรับปรุงขึ้นเพื่อช่ ...

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในประเทศไทย

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในประเทศไทย

         ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเมื่อวันที่๒๗ตุลาคมพ.ศ.๒๕๐๕โดยมีชื่ออย่างเป็นท ...

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

         เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย(NuclearResearchReactor)มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังต่างกันที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิ ...

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

         ในพ.ศ.๒๕๑๙รัฐบาลได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด๖๐๐ เมกะวัตต์ที่อ่าวไผ่จังหวัดชลบุ ...

ส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

         กล่าวอย่างกว้างๆส่วนกำเนิดพลังงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประกอบด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์น้ำที่ใช้ระบายความร้อนรวมทั้งเป็นสารหน่วงนิวตรอนด้วยถังปฏิ ...