แสดง 31 - 40 จาก 142 รายการ

โปรตีโอมและโปรตีโอมิกส์

โปรตีโอมและโปรตีโอมิกส์

         ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านจีโนมและจีโนมิกส์นำมาสู่การวิจัยในแนวลึกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นนั่นคือการศึกษาโปรตีนชนิดต่างๆที่สร้างขึ้นมาภายในเซลล์ ...

จีโนมและจีโนมิกส์

จีโนมและจีโนมิกส์

         จีโนมหมายถึงหน่วยพันธุกรรมหรือยีนทั้งหมดที่มีสมบัติควบคุมลักษณะกรรมพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่นในมนุษย์มียีนประมาณ๓๔,๐๐๐-๔ ...

อณูพันธุศาสตร์

อณูพันธุศาสตร์

         นับตั้งแต่เจมส์วัตสัน(JamesWatson)และฟรานซิสคริก(FrancisCrick)ได้ค้นพบความเร้นลับที่สำคัญยิ่งของสิ่งมีชีวิตในพ.ศ.๒๔๙๖นั่นคือการค้นพบ ...

โครโมโซม

โครโมโซม

         โครโมโซมเป็นส่วนประกอบหรือโครงสร้างของเซลล์ที่รวมหน่วยพันธุกรรมไว้เป็นกลุ่มลิงเกจ(linkagegroup)พันธุกรรมส่วนมากเป็นสารประกอบพวกดีเอ็นเอแต่จะ ...

หน่วยพันธุกรรมหรือยีน

หน่วยพันธุกรรมหรือยีน

         หน่วยพันธุกรรมหรือยีนมีสมบัติในการควบคุมลักษณะกรรมพันธุ์ต่างๆในร่างกายของสิ่งมีชีวิตและมีสมบัติถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต ...

การปฏิวัติทางพันธุกรรม

การปฏิวัติทางพันธุกรรม

         โลกยุคใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความรู้ความเข้าใจในด้านพันธุกรรมได้นำไปสู่การปฏิวัติท ...

มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์

มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์

         การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ในทางสันติมีความจำเป็นและสมควรส่งเสริมเพื่อการพัฒนาประเทศประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศภาคีสมาชิกของท ...

อันตรายจากรังสี

อันตรายจากรังสี

         ถึงแม้รังสีจะมีอยู่ล้อมรอบตัวเราและเราสามารถใช้ประโยชน์จากรังสีได้แต่รังสีก็นับได้ว่ามีความเป็นพิษภัยในตัวเองเช่นกันคือสามารถก่อให้เกิดควา ...

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

         เราสามารถใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อมใน๒ทางคือ การรักษาและพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและการตรวจและควบคุมปริมาณรังสีท ...

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในกิจการเกษตร

การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ในกิจการเกษตร

         ประเทศไทยได้มีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อส่งเสริมกิจการเกษตรเพื่อการเพิ่มปริมาณผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตดังต่อไปนี้ ...