แสดง 21 - 30 จาก 142 รายการ

ระบบผิวหนัง

ระบบผิวหนัง

         ผิวหนังของผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความชราโดยปัจจัยสำคัญทางสิ่งแวดล้อมคือรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์การใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอ ...

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เนื่องจากความชรากับสุขภาพของผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เนื่องจากความชรากับสุขภาพของผู้สูงอายุ

         ในทางชีวภาพนั้นขอบเขตระหว่างประชากรวัยกลางคนกับวัยสูงอายุไม่สามารถขีดคั่นได้โดยง่ายทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชรา ...

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

แนวโน้มการเพิ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกและในประเทศไทย

         จากรายงานของสหประชาชาติปรากฏว่าในพ.ศ.๒๕๔๒มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปทั่วโลกประมาณ๖๐๐ล้านคนคิดเป็น๑ในทุก๑๐คนของประชากรโลกส ...

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

         ในทางประชากรศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มประชากรในประเทศต่างๆออกเป็น๓กลุ่มใหญ่ๆตามช่วงอายุคือประชากรวัยเด็กหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-๑๔ปีป ...

การปรับปรุงพันธุ์กับความหลากหลายทางพันธุกรรม

การปรับปรุงพันธุ์กับความหลากหลายทางพันธุกรรม

         มนุษย์ได้พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เลี้ยงมาช้านานหลายร้อยปี โดยผสมข้ามสายพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์ตามวิธีการดั้งเดิมจนเมื ...

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต

         ในขณะนี้กระแสการต่อต้านอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยในการบริโภคและการเพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม ...

มุมมองสองด้านเกี่ยวกับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม

มุมมองสองด้านเกี่ยวกับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม

         ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่างสายพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงตามวิธีการดั้งเดิม(traditionalcrossbreeding)กับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมที ...

เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

         ความก้าวหน้าทางด้านอณูพันธุศาสตร์หรือพันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งมากในช่วง๓๐กว่าปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์สามารถว ...

ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์

ชีวสารสนเทศ หรือไบโออินฟอร์เมติกส์

         ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านจีโนม จีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์ดังที่ได้กล่าวโดยสังเขปไว้ข้างต้นประกอบกับการพัฒนาวิทยาการท ...