แสดง 111 - 120 จาก 142 รายการ

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย

         แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยประกอบด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆที่สำคัญรวม๔ด้านคือการพัฒนาด้านรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก ...

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศไทย

         ตามข้อมูลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ระบุว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งบันทึกไว้ในเอกสารของจังหวัดต่ ...

การจำแนกระบบนิเวศ

การจำแนกระบบนิเวศ

         เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจึงขออธิบายถึงวิธีการจำแนกระบบนิเวศออกเป็นระบบใหญ่ๆโดยแหล่งท่อง ...

ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         ประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ๓ประการคือ    &n ...

กลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้เสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่ไปกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่ ...

นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         เมื่อพ.ศ.๒๕๓๘การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้ทำการศึกษาโครงการดำเนินการเพื่อกำหนดนโยบา ...

แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดผลกระทบในทางลบน้อยที่สุดแนวคิดนี้ได้รับความสนใจจากประเทศต่าง ...

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         คำว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นศัพท์บัญญัติที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)นำมาใช้อย่างเป็นทางการในพ.ศ.๒๕๔๑โดยให้มีควา ...