แสดง 101 - 110 จาก 142 รายการ

การใช้สารเคมีบางประเภท

การใช้สารเคมีบางประเภท

         เราทราบว่ามีฮอร์โมนบางชนิดควบคุมการออกดอกของไม้ผลหลายชนิดได้ฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะควบคุมปริมาณฮอร์โมนดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ต้องการก็จะสามา ...

เทคนิคการควบคุมการออกดอกของไม้ผล

เทคนิคการควบคุมการออกดอกของไม้ผล

         จากความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ควบคุมการออกดอกของพืชเมื่อนำมาดัดแปลงหรือใช้ให้เหมาะสมก็จะสามารถควบคุมการออกดอกของพืชได้ตามที่ต้องกา ...

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายนอก

         ปัจจัยภายนอกมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกดอกของพืชในกรณีของไม้ผลนั้นโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่มีผลกระทบต่อการออกดอกมากได้แก่อุณหภูมิและปริมาณน้ำใ ...

การออกดอกของพืช

การออกดอกของพืช

         การผลิตพืชนอกฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ผลมีขั้นตอนสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่๒เรื่องด้วยกันคือการควบคุมการออกดอกนอกฤดูกาลและการควบคุมการติ ...

ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู

ความหมายและความสำคัญของไม้ผลนอกฤดู

         การผลิตไม้ผลมีวัตถุประสงค์คือการได้ผลผลิตเพื่อนำมาจำหน่ายหรือบริโภคผลผลิตในที่นี้คือผลไม้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไม้ผลนั้นออกดอกในกรณีของการ ...

การพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         หลักการสำคัญอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือจะต้องมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ...

การพัฒนาด้านการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาด้านการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเป็นผู้ดำเนินงานจึงจะประสบความสำเร็จได้บุคลากรที่สำคัญได้ ...

การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยและคนทั่วไปยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานมากนักใ ...

การพัฒนาด้านรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาด้านรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีรูปแบบต่างๆให้เลือกได้หลายอย่างตามความสนใจของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบางรูปแบบแก่น ...