แสดง 91 - 100 จาก 142 รายการ

ความหมายของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

ความหมายของการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

         การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์คือการปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ใน ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : มะนาว

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : มะนาว

         มะนาวเป็นพืชตระกูลส้มโดยปกติแล้วสามารถออกดอกได้ทั้งปียกเว้นในช่วงฤดูฝนซึ่งมีน้ำมากเกินไปทำให้มะนาวไม่มีการออกดอกแต่จะเจริญทางด้านกิ่งใบเพียงอ ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : ลำไย

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : ลำไย

         ลำไยเป็นพืชที่ปลูกกันมากทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมเชื่อกันว่าการออกดอกของลำไยต้องการอากาศเย็นแต่เนื่องจากปัจจุบันมีการปลูกลำไยในภูมิภาคอื่ ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : องุ่น

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : องุ่น

         องุ่นเป็นไม้ผลที่คนไทยนำเข้ามาปลูกจากประเทศในเขตภูมิอากาศอบอุ่นดังนั้นสภาพอากาศที่เหมาะสำหรับการปลูกองุ่นคืออากาศค่อนข้างเย็นอย่างไรก็ตามด้วย ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : น้อยหน่า

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : น้อยหน่า

         น้อยหน่าเป็นพืชที่ออกดอกได้ภายหลังจากที่มีการแตกยอดอ่อนนั่นคือต้องมีการสร้างใบใหม่ก่อนแล้วดอกจะออกตามมา ดังนั้นวิธีการที่จะใช้บังคับให ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : ทุเรียน

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : ทุเรียน

         ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากสภาพที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนคือมีความชื้นในอากาศสูงการออกดอกของทุเร ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : มะม่วง

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : มะม่วง

         มะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากชนิดหนึ่งของประเทศไทยและมีการปลูกกันมาช้านานรวมทั้งมีพันธุ์มะม่วงต่างๆมากมายในบรรดามะม่วงสายพันธุ์ต่างๆเหล่า ...

การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง

การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง

         ความเชื่อของผู้ปลูกไม้ผลในอดีตเกี่ยวกับการบังคับให้ต้นไม้ออกดอกคือการทำให้ต้นไม้เกิดอาการใกล้ตายหรือกลัวตายแล้วต้นไม้นั้นจะออกดอกนั่นก็คือใช ...

การตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่ง

         การตัดแต่งกิ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการบังคับให้ไม้ผลบางชนิดออกดอกได้ไม้ผลที่ใช้วิธีการนี้ได้ดีคือประเภทที่มีการออกดอกได้พร้อมกับการเจริญของใบอ่อน ...

การงดน้ำ

การงดน้ำ

         การงดน้ำเป็นวิธีการหนึ่งในการบังคับการออกดอกของไม้ผลหลายชนิดและมีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายดังที่ได้ทราบแล้วว่าเมื่อต้นไม้ผลได้รับน้ำมากเก ...