แสดง 1 - 10 จาก 142 รายการ

ตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

ตัวอย่างการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

         ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมจะพบว่ามีปัญหาปวดเข่านั่งยองๆไม่ได้ขึ้นลงบันไดลำบากนั่งเก้าอี้เตี้ยแล้วลุกยากเหล่านี้ล้วนจำกัดความสามารถ ...

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ

         ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะถดถอยของสมรรถภาพทางกายตามวัยอยู่แล้วเมื่อมีภาวะโรคเรื้อรังต่างๆจะยิ่งส่งผลให้การถดถอยนั้นเกิดเร็วและรุนแรงขึ้นด ...

การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ

         การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุอาจจำแนกออกได้เป็น๒กลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างดีสามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำ ...

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

         โรคปอดอักเสบเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากรวัยชราท ...

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว และสังคม

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว และสังคม

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสัมพันธภาพในครอบครัวและการมีส่วนร่วมในชุมชน ...