แสดง 81 - 86 จาก 86 รายการ

โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data  Management  Software)

โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software)

         การจัดการข้อมูล หมายถึง คุณสมบัติในการกระทำเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์เช่น การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมู ...

โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet)

โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet)

         แผ่นตารางทำการ (spreadsheet) หมายถึงแผ่นตารางที่ประกอบด้วยแนวตั้ง และแนวนอนตัดกันเป็นช่องสี่เหลี่ยม แนวตั้งเรียกว่า&n ...

ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ต

ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ต

         ในยุคอินเทอร์เน็ต ใครๆก็สามารถสร้างหน้าเอกสารส่วนตัวบนเว็บได้ และคนส่วนใหญ่ก็มักจะคุ้นเคยกับการสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำอย ...

เครื่องมือช่วยในงานเรียบเรียง

เครื่องมือช่วยในงานเรียบเรียง

         งานเรียบเรียงเอกสาร คือ การใส่องค์ประกอบเพิ่มเติมให้แก่เอกสารที่พิมพ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้เอกสารนั้นมีความเป็นระเบียบ และมีรูปเล่มแ ...

คุณสมบัติพิเศษที่ช่วยสร้างเอกสาร

คุณสมบัติพิเศษที่ช่วยสร้างเอกสาร

         ในปัจจุบันโปรแกรมประมวลผลคำมีการพัฒนาไปอย่างมากคือมีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการพิมพ์หรือสร้างเอกสารเป็นพิเศษเช่นงานสร้างตารางการจัดแบ่งข้ ...

ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน

ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน

         ปัจจุบันสำนักงานส่วนใหญ่ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานเกือบทุกอย่างจึงต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงา ...