แสดง 61 - 70 จาก 86 รายการ

แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model)

         ส่วนใหญ่องค์กรต่างๆจะมีโครงสร้างเป็นแบบลำดับชั้นซึ่งข้อมูลขององค์กรเหล่านี้จะมีความเหมาะสมกับแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น(HierarchicalDataMode ...

ระบบจัดการฐานข้อมูลในยุดคต่าง ๆ

ระบบจัดการฐานข้อมูลในยุดคต่าง ๆ

         ระบบจัดการฐานข้อมูลในยุคต้นๆนั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับระบบแฟ้มข้อมูลนั่นคือผู้ใช้จะเห็นข้อมูลในลักษณะที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้แบบจ ...

แบบจำลองข้อมูล (Data Model)

แบบจำลองข้อมูล (Data Model)

         ข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนใหญ่มักจะมีรายละเอียดของข้อมูลมากมายมหาศาลซึ่งการจัดเก็บและเลือกใช้ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยแ ...

ประโยชน์ในการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล

ประโยชน์ในการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล

         จากลักษณะความแตกต่างระหว่างระบบฐานข้อมูลกับแฟ้มข้อมูลจะเห็นได้ว่าระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่าซึ่งหน้าที่ในการจัดการต่างๆเ ...

ภาษาฐานข้อมูล  (Database Language)

ภาษาฐานข้อมูล (Database Language)

         การสื่อสารของสังคมมนุษย์ต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารสำหรับระบบฐานข้อมูลก็ต้องใช้ภาษาฐานข้อมูลในการกำหนดลักษณะต่างๆ และการใช้ ...

 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ

         สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก จะต้องที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งในแง่การออกแบบ การใช้งาน และการบำรุงรักษา ซึ ...

ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้ม ข้อมูลกับงานฐานข้อมูล  (Traditional  File  Processing  VS  Database  Syste

ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้ม ข้อมูลกับงานฐานข้อมูล (Traditional File Processing VS Database Syste

         ในสมัยก่อนนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการนำกลับมาใช้บนระบบคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลทั้งสิ้น แต่เมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้น&n ...

ตัวอย่างฐานข้อมูล

ตัวอย่างฐานข้อมูล

       ตัวอย่างฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบธนาคารซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะประกอบด้วยรายละเอียดของลูกค้า โดยจัดเก็บชื่อ ที่อยู่ รายการฝากเงินร ...

ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล

         ระบบฐานข้อมูล (Database System:DBS)ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลักคือ ฐานข้อมูล (Database:DB) และระบบจัด ...