แสดง 41 - 50 จาก 86 รายการ

 การรวมกันของข้อมูล  (Data  Integration)

การรวมกันของข้อมูล (Data Integration)

         เมื่อข้อมูลเข้ามามีบทบาทในการทำงานขององค์กรมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในหลายๆทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ...

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

         ฐานข้อมูลเชิงวัตถุได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนำเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้ ระบบฐานข้อมูลแบบนี้มีความเหมาะสมกับงานฐานข้อมูลที่เก็บข้อ ...

คลาส (Class)

คลาส (Class)

         สำหรับคลาส (Class) คือ กลุ่มของชนิดข้อมูล ซึ่งอาจจะประกอบด้วยฟังก์ชัน หรือกระบวนการ(Procedure) ด้วย  ...

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

         ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรมแบบนี้ได้แก่สมอลล์ทอล์ก(Smalltalk) ซีพลัสพลัส(C++) จาวา(Java) เป็นต้น แนวความคิดในการเขียนโป ...

ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

         แนวทางการพัฒนาของวิทยากรในสาขาระบบฐานข้อมูลมีอยู่หลายทิศทาง แนวทางส่วนใหญ่จะถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object-Orient ...

ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database  Security)

ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security)

         ข้อมูลที่นำมาจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลนั้น อาจมีระดับของความสำคัญแตกต่างกันไปกลุ่มข้อมูลบางกลุ่มอาจเป็นความลับสุดยอด ห้ามเผยแพร่เด ...

ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล

ฟังก์ชันพิเศษในการจัดการฐานข้อมูล

         อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจายจะต้องมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย(Distributed  ...

ระบบฐานข้อมูลย่อย

ระบบฐานข้อมูลย่อย

         ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายประกอบด้วยกลุ่มของระบบฐานข้อมูลย่อย ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร โดยที่แต่ละระบบฐานข้อมูลย่อยสามารถ ...

ฐานข้อมูลแบบกระจาย  (Distributed  Database)

ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database)

         ระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์(CentralizedDatabase System) ประกอบด้วย ฐานข้อมูลซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล และหน่วยความจำที่ใช้ใ ...