แสดง 1 - 10 จาก 86 รายการ

การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual    Property Rights)

การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)

         ประเด็นการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญานี้จะเป็นเรื่องหลักของอุตสาหกรรมยุคใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่๒๑เพราะเป็นเรื่องของการสร้างงานจากความคิด ...

การป้องกันความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์

การป้องกันความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์

         แนวโน้มอีกประการหนึ่งของการใช้คอม-พิวเตอร์ในคริสต์ศตวรรษที่๒๑คือการให้ความสำคัญมากขึ้นกับการป้องกันความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ซึ่งได้กลายเป็ ...

ความจริงเสมือน (virtual reality - VR)

ความจริงเสมือน (virtual reality - VR)

         คำนี้ถูกกำหนดขึ้นในปีค.ศ.๑๙๗๐โดยไมรอนครูเกอร์(MyronKrueger)ให้หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับฮาร์ดแวร์พิเศษที่จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหม ...

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)

การใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)

เมื่อเราเข้าสู่ยุคของการใช้สื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าทางด่วนสารสนเทศ(Informationsuperhighway)แล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือการที่มีสาร-สนเทศมากเกินไป(in ...

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)

         ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพเสมือนจริง(VirtualReality)ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นเขตแดนบุกเบิกของคริสต์ ศตวรรษที่๒๑เราจะพบว่าประกอ ...

 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

         ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่๒๐(ค.ศ.๑๙๐๐-๑๙๙๙)ได้มีความพยายามในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ใช้สอยกับผู้ใช้ทั่วไปได้มากที่ ...

เครื่องแปลภาษา  (Machine  Trans lation)

เครื่องแปลภาษา (Machine Trans lation)

         เครื่องแปลภาษาคือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการแปลข้อความจำนวนมากๆจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยที่สามารถป้อนข้อมูลภาษาต้นทางเป็นข ...

โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word  Segmentation)

โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word Segmentation)

         ความมุ่งหวังที่จะให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีปัญหาเบื้องต้นคือ ลักษณะการเขียนภาษาไทยจะเขียนติดต่อกันเป ...