แสดง 41 - 43 จาก 43 รายการ

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา

         สมัยอยุธยา(ประมาณพ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐)กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทยตั้งแต่พ.ศ.๑๘๙๓ถึงพ.ศ.๒๓๑๐นับเป็นเวลายาวนานถึง๔๑๗ป ...

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย

วรรณคดีมรดกของไทยสมัยสุโขทัย

         สมัยสุโขทัย(ประมาณพ.ศ. ๑๘๐๐-๑๘๙๕)วรรณกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ประวัติวรรณคดีและประวัติภาษาไทยคือ ...

วรรณคดีมรดก

วรรณคดีมรดก

         ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณนับได้ประมาณกว่า ๗๐๐ปี จึงมีหนังสือวรรณคดีจำนวนมากที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงคนไทยในป ...