แสดง 21 - 30 จาก 75 รายการ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

         แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่างๆและพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทาง ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

         พืชที่กลุ่มชนพื้นบ้านนำไปใช้ดังกล่าวแล้วเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านนักพฤกษศาสตร์พื้นบ้านอาจจะดำเนินงา ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย

         การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทยอยู่ในระยะเริ่มต้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชโดยผ่านการค้นคว้าวิจัยตามแบบแผนมีน้อยมากเท่าที่มีก ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

         มนุษย์เกี่ยวข้องกับพืชพรรณตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการของมนุษยชาติปัจจัยสี่อันจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยาร ...

การส่งเสริมด้านการตลาด

การส่งเสริมด้านการตลาด

         รัฐบาลไทยมีนโยบายและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยประชาชนผู้ยากจนให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งหน่วยงานของราชการ  ...

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

บทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษฯ

         นอกจากการส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมของภาคราชการและหน่วยงานอื่นแล้วมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นกำลังสำคัญต่อการสนั ...

การส่งออกสินค้าหัตถกรรม

การส่งออกสินค้าหัตถกรรม

         สินค้าหัตถกรรมเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สามารถทำรายได้แก่ประเทศเป็นมูลค่าสูงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่สามารถส่งออกได้เป็นมูลค่าสูงและมีแนวโน้มการส่งออกส ...

การเลือกสินค้าและการผลิตเพื่อการส่งออก

การเลือกสินค้าและการผลิตเพื่อการส่งออก

         การที่จะตัดสินใจเลือกสินค้าชนิดหนึ่งชนิดใดเพื่อทำการผลิตและส่งออกจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้านั้นๆในการผลิตสินค้า เช่นจะ ...