แสดง 21 - 30 จาก 54 รายการ

ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

         การจัดการศึกษาของไทยได้มีการจัดควบคู่กันไปทั้งที่เป็นการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งพอจะแบ่งระดับของการศึกษาออก ...

การศึกษา

การศึกษา

        ปรัชญาการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานมาจากพุทธปรัชญาและแบบวิถีชีวิตของพุทธศาส-นิกชนอยู่มากดังนั้นการศึกษาของไทยแต่เดิมจึงเป็นไปเพื่อให้คนดำรงตน ...

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส

        อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัสเหล่านี้อาจแบ่งออกเป็น๓พวกใหญ่ๆคือ        (๑)อุปกรณ์สำหรับขยายขอบเขตของสัมผัสโด ...

ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้

ไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้

         ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักนำเอาโลหะมาใช้ทำเครื่องใช้ต่างๆนั้นมนุษย์ได้รู้จักนำเอาไม้มาใช้ทำสิ่งของต่างๆก่อนโดยเริ่มจากการรู้จักใช้ท่อนไม้เป็นอาวุ ...

กระดาษ

กระดาษ

        ของใช้ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่นี้หนังสือพิมพ์ถุงใส่ขนมกล่องใส่ของธนบัตรกระดาษเช็ดหน้าเช็ดปากตั๋วรถเมล์ตลอด ...

ยาง

ยาง

         ยางเป็นวัสดุที่มีประโยชน์มากอีกอย่างหนึ่งยางธรรมชาติได้มาจากการกรีดผิวของต้นยางพารา(heveabrasiliensis)ซึ่งมักจะเจริญงอกงามอยู่ตามบริเวณใกล้เข ...