แสดง 11 - 20 จาก 55 รายการ

เครื่องสลายนิ่ว

เครื่องสลายนิ่ว

          โรคนิ่วเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะโรคนิ่วของทางเดินปัสสาวะในอดีตนั้นการรักษาโรคนิ่วใช้วิธีการผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้ได้ ...

เครื่องไตเทียม

เครื่องไตเทียม

         ในปัจจุบันนี้ได้มีอุปกรณ์การแพทย์ที่สร้างนมาเป็นอวัยวะเทียม(artificialorgan)เพื่อทำหน้าที่แทนอวัยวะต่าง ๆในร่างกายเพิ่มมากขึ้น&n ...

เครื่องถ่ายภาพอวัยวะที่อาศัยพลังแม่เหล็ก

เครื่องถ่ายภาพอวัยวะที่อาศัยพลังแม่เหล็ก

         ภายหลังจากที่ได้มีการสร้างภาพตัดขวางของร่างกายเพื่อให้เห็นรายละเอียดของอวัยวะภายในที่เรียกว่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีศัพท์ทางเทคนิคว่า ...

เครื่องแยกเม็ดเลือดที่ใช้ในการให้เลือดแก่ผู้ป่วย

เครื่องแยกเม็ดเลือดที่ใช้ในการให้เลือดแก่ผู้ป่วย

          การรักษาโรคด้วยการถ่ายเลือดให้แก่ผู้ป่วยเป็นวิธีการที่มีประโยชน์มากแต่เนื่องจากเลือดมี ส่วนประกอบหลายอย่างอันได้แก่น้ำเลือด( ...

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย

         เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอี.ซี.จี.(ECG)เป็นเครื่องที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์เพราะช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจได้หลายอย่างอย่างไร ...

เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

เครื่องอัตราซาวนด์ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

          งานของหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบันนี้อัลตราซาวนด์(ultrasound)มีบทบาทมากทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษาโรคคลื่นอัลตราซาวนด ...

เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย

เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย

         ในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มากขึ้นจึงมีการออกแบบและสร้างอุปกรณ์การแพทย์ที่ซับ ...

การศึกษาด้านแมลง

การศึกษาด้านแมลง

        เนื่องจากแมลงเป็นสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่ามีความหลากหลายและมีมากชนิดที่สุดในโลกประกอบกับแมลงมีความ สัมพันธ์โดยใกล้ชิดทั้ ...

ประโยชน์และโทษของแมลงแมลง

ประโยชน์และโทษของแมลงแมลง

         ประโยชน์และโทษของแมลงแมลงก็เช่นเดียวกับสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ย่อมมีทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจ ...