แสดง 41 - 50 จาก 85 รายการ

ชนิดของปุ๋ยและหลักการใช้ปุ๋ย

ชนิดของปุ๋ยและหลักการใช้ปุ๋ย

         ปุ๋ยหมายถึงสารหรือสิ่งที่เราใส่ลงไปในดินเพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่พืชยังขาดอยู่ให้พ ...

ธาตุอาหารพืชในดิน

ธาตุอาหารพืชในดิน

         ธาตุอาหารพืชในดิน๑๓ธาตุนั้นมีดังนี้คือ          กลุ่มที่๑ไนโตเจนฟอสฟ ...

คุณสมบัติที่สำคัญบางประการของดินที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก

คุณสมบัติที่สำคัญบางประการของดินที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก

         เนื่องจากดินเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพาะปลูกการเจริญเติบโตของพืชจึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆหลายประการของดินซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น๓ประเภทด ...

องค์ประกอบของดิน

องค์ประกอบของดิน

         ดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่โดยมีการผสมคลุกเคล้าเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับอินทรียวัตถุที่เกิดจากการตายและเน่าเปื่อยของซากพืชและสัตว์ในสมัยดึกดำบร ...

หน้าที่และความสำคัญของดิน

หน้าที่และความสำคัญของดิน

         หน้าที่และความสำคัญของดินที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรมกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้         & ...

ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญของมนุษย์

ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญของมนุษย์

         ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นจากการผุพังของหินและแร่รวมทั้งอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นส่วนบางๆที่ปกคลุมผิวโลกที่เป็นแผ่นด ...

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

         ภาษาเขียนของคนไทยเกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยสร้างเมืองของตนเองขึ้นแล้วคือสุโขทัยเมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖พ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์องค์ที่๓  ...

ภาษาเขียนและตัวอักษร

ภาษาเขียนและตัวอักษร

         นักภาษาประมาณว่าในโลกเรามีภาษที่ใช้พูดกันอยู่ราวๆ๓,๐๐๐ภาษาแต่ภาษาที่มีตัวอักษรมีอยู่ไม่ถึง๕%การประดิษฐ์ภาษาเขียนขึ้นในสังคมใดๆก็ตามนับเ ...

ภาษาไทยอื่นๆ

ภาษาไทยอื่นๆ

         ภาษาไทยอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยมาตรฐานคืออาจเป็นภาษาของคนที่อยู่ในกรุงเทพฯแต่ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในราชการหรือภาษาในถิ่นอื่นๆนอกเหนือจากภาคกลางส่ว ...

ลักษณะอื่นๆ

ลักษณะอื่นๆ

         นอกจากลักษณะสากลดังกล่าวแล้วภาษาไทยยังมีลักษณะเฉพาะตัวอีกคือประโยคในภาษาไทยมีกริยาเรียงติดต่อกันได้หลายคำเรียกว่า กริยาอนุกรมและคำกริย ...