แสดง 61 - 70 จาก 103 รายการ

ปอแก้ว

ปอแก้ว

         ปอแก้วแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือปอแก้วไทย(ThaiKenaforroselle) หรือที่เรียกว่า "ปอแก้ว" ในปัจจุบ ...

ปอแก้วปอกระเจา

ปอแก้วปอกระเจา

         ปอเป็นพืชเส้นใยชนิดหนึ่งที่ได้เส้นใยจากส่วนเปลือกของลำต้น  โดยการแช่ฟอก เส้นใยมีลักษณะอ่อนนุ่มส่วนใหญ่จึงใช้ในการผลิตกระสอบบรรจ ...

การตั้งถิ่นฐานในชนบท

การตั้งถิ่นฐานในชนบท

         สำหรับการตั้งถิ่นฐานในชนบทนี้การวางแผนจะกระทำได้ยากเนื่องจากบ้านเรือนตั้งกระจาย มีเนื้อที่กว้างขวาง ในประเทศไทย รัฐจัดรูปแบบข ...

ลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน

ลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน

         การตั้งถิ่นฐานสามารถจำแนกได้เป็น๒ลักษณะคือการตั้งถิ่นฐานในเมืองและการตั้งถิ่นฐานในชนบท ...

กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย

กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียที่เป็นอันตราย

         ปัจจุบันกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียที่เป็นอันตรายในประเทศไทยมีหลายฉบับได้แก่ ...

การควบคุมการขนส่งของเสียที่เป็นอันตรายข้ามแดน

การควบคุมการขนส่งของเสียที่เป็นอันตรายข้ามแดน

         ของเสียที่เป็นอันตรายที่ถูกผลิตขึ้นจากประเทศต่างๆทั่วโลกส่วนใหญ่จะถูกกำจัดภายในประเทศของผู้ผลิตของเสียเองแต่มีบางส่วนจะถูกขนส่งนำไปกำจัดนอกปร ...

การกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายในขั้นสุดท้าย

การกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายในขั้นสุดท้าย

         การกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายในขั้นสุดท้าย หมายถึง การทำให้ของเสียนั้นหมดไปโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของมนุษ ...

การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย

การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย

         การบำบัดของเสียที่เป็นอันตราย  หมายถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพหรือทางเคมีของของเสียหรือสารพิษที่เจือปนอยู่ในของเสียเช่นลดปริมาต ...

การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย

การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย

         การเก็บขนและการขนส่งของเสียที่เป็นอันตรายหมายถึงการเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอันตรายที่เก็บกักไว้  ณ จุดกำเนิดเพื่อลำเลียงหรือเค ...