แสดง 41 - 50 จาก 103 รายการ

การสร้างพันธุ์ลูกผสม

การสร้างพันธุ์ลูกผสม

         พันธุ์ลูกผสมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี๒ประเภทคือ          ก. ลูกผสมระหว่างพันธุ์  ...

การปรับปรุงประชากร (พันธุ์)

การปรับปรุงประชากร (พันธุ์)

         ในระยะเริ่มแรกนักปรับปรุงพันธุ์ยังไม่ทราบถึงทฤษฎีและวิธีการผลิตพันธุ์ลูกผสมการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนี้จึงคล้ายกับพืชที่ผสมตัวเองแต่ต่อมาเมื่อได้ ...

พันธุ์ลูกผสม

พันธุ์ลูกผสม

         พันธุ์ลูกผสม หมายถึง ลูกผสมชั่วที่ ๑ (F1)ของพันธุ์๒พันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกันพ่อแม่ของพันธุ์ล ...

วิธีการปรับปรุงพันธุ์

วิธีการปรับปรุงพันธุ์

         ในตอนแรกเราได้ทราบถึงลักษณะและพฤติกรรมของดอกพืชชนิดต่างๆและพื้นฐานของพันธุศาสตร์ของพืชแต่ละชนิดแล้ว  ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจถึงแนวทางใน ...

พืชมีลักษณะดอกประเภทต่าง ๆ

พืชมีลักษณะดอกประเภทต่าง ๆ

         เนื่องจากพืชมีลักษณะดอกประเภทต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วจึงทำให้มีลักษณะการผสมพันธุ์ของพืชแบ่งออกได้เป็น๒ลักษณะเราจึงสามารถแบ่งพืชออกได้เป็น๒ล ...

ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช

ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช

         งานปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช่วิชาการแขนงหนึ่งแขนงใดโดยเฉพาะแต่เป็นงานที่ต้องนำความรู้ในวิชาการแขนงต่างๆ มาประยุกต์และผสมผสานเข้าด้วยกันวิชา ...

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์

         พืชมีความสำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์เป็นอาหารหลักของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้เป็นที่อยู่อา ...

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่น ๆ

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่น ๆ

         พืชตระกูลปาล์มก็ใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นทางหรือก้านใบประกอบของต้นจาก  ที่ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำริมคลองในจังหวัดที่ไม่ไกลจากทะเลม ...