แสดง 61 - 63 จาก 63 รายการ

พฤติกรรมและภาษาผึ้ง

พฤติกรรมและภาษาผึ้ง

         พฤติกรรมคือการแสดงออกในลักษณะท่าทางเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าผึ้งเป็นแมลงสังคมที่มีพฤติกรรมแสดงออกมากกว่าแมลงอื่นๆพฤติกรรมเหล่าน ...

วงจรชีวิตและสังคมผึ้ง

วงจรชีวิตและสังคมผึ้ง

         ไม่มีผึ้งตัวหนึ่งตัวใดสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นระยะเวลานานโดยขาดความสัมพันธ์กับผึ้งวรรณะอื่นภายในสังคมเดียวกันเพราะผึ้งเป็นแมลงสังค ...