แสดง 31 - 40 จาก 63 รายการ

มาตรฐานของแม่น้ำลำคลองและคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำประเภทต่างๆ

มาตรฐานของแม่น้ำลำคลองและคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำประเภทต่างๆ

         กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานได้กำหนดมาตรฐานของแม่น้ำลำคลองออกเป็น๕ประเภทพร้อมทั้งได้กำหนดคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำประเภทต่างๆเพื่อ ...

น้ำเสีย

น้ำเสีย

         น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สัตว์และพืช มนุษย์เราใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการประมงการเกษตรการคมนาคมและการผลิตพลังงานไฟฟ้า ...

ชุมชนโบราณบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

ชุมชนโบราณบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

         บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ในภาคตะวันออกเฉียง-เหนือครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางในลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีประมาณ๓,๐๐๐ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำมูลเป็น ...

ชุมชนโบราณบริเวณรอบอ่าวไทย

ชุมชนโบราณบริเวณรอบอ่าวไทย

         บริเวณรอบอ่าวไทยได้พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนอยู่อาศัยสร้างเป็นบ้านเมืองมาช้านานและมีการติดต่อกับชุมชนที่อยู่ห่างไ ...

"ท่อปู่พระยาร่วง" คลองชลประทานสมัยสุโขทัย

         "ท่อปู่พระยาร่วง"เป็นคลองชลประทานปรากฏนามในจารึกพ.ศ.๒๐๕๓บนฐานเทวรูปพระอิศวรพบที่เมืองโบราณกำแพงเพชร ปัจจุบันเทวรูปนี้ประดิษฐ ...

ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ

ขนาดพื้นที่บริเวณชุมชนโบราณที่ขุดคูคันดินล้อมรอบ

         เมื่อกล่าวถึงชุมชนหรือบ้านเมืองใดนอกจากจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญแล้วข้อมูลที่น่าสนใจศึกษาคือขนาดของชุมชน โดยทั่วไปเราใช้จำน ...

รูปแบบคูคันดินรอบชุมชนโบราณ

รูปแบบคูคันดินรอบชุมชนโบราณ

         ชุมชนโบราณในประเทศไทยจากหลักฐานในภาพถ่ายทางอากาศเท่าที่ได้มีผู้รวบรวมไว้มีจำนวน๑,๒๐๘แห่งในจำนวนนี้ประมาณ๙๕๔แห่งจัดเป็นแหล่งชุมชนที่มีคูคัน ...

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

การสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณในประเทศไทย

        ตามที่ได้เคยปฏิบัติกันมาการสำรวจค้นหาแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุต้องอาศัยผู้คนในท้องถิ่นเป็นผู้พบเห็นมาก่อนมาบอกให้ทราบนักโบราณคดีจึงทำการสำรวจและ ...

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

แหล่งชุมชนโบราณในภาพถ่ายทางอากาศ

         คูคันดินขุดล้อมรอบบริเวณตลอดจนสระน้ำเป็นหลักฐานที่จะชี้บอกบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณได้อย่างดีและเป็นที่เข้าใจว่าผู้คนสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ...