แสดง 31 - 40 จาก 64 รายการ

แหล่งปลูกข้าวฟ่าง

แหล่งปลูกข้าวฟ่าง

         ข้าวฟ่างสามารถขึ้นได้ทั่วไปในทุกทวีปในบริเวณที่อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนสูงกว่า ๒๐องศาเซลเซียสสามารถปลูกได้ตั้งแต่พื้นที่ที่อยู่ในระดับน้ำทะ ...

ข้าวฟ่าง

ข้าวฟ่าง

         ข้าวฟ่างเป็นธัญพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลกปลูกมากรองจากข้าวสาลีข้าวเจ้า และข้าวโพดแพร่หลายทั่วไปในทุกทวีปในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนตลอดจนเขตอ ...

การเก็บและถนอมพืชอาหารสัตว์

การเก็บและถนอมพืชอาหารสัตว์

         การเก็บและถนอมพืชอาหารสัตว์จัดทำเพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่ขาดแคลนหญ้าสดทำได้๒วิธีคือทำหญ้าแห้งและหญ้าหม ...

พืชอาหารสัตว์ในกลุ่มไม้ยืนต้น

พืชอาหารสัตว์ในกลุ่มไม้ยืนต้น

         พันธุ์ไม้ยืนต้นมีข้อดีสำหรับการใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ คือ พืชกลุ่มนี้มีอายุใช้การได้นานสามารถตัดใบมาเป็นอาหารสัตว์ได้เกือบตลอดปีเพราะทน ...

พืชอาหารสัตว์ในวงศ์ถั่ว

พืชอาหารสัตว์ในวงศ์ถั่ว

         มีทั้งพันธุ์ไม้ล้มลุกและไม้ยืนต้นเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและบำรุงดินมีพันธุ์ที่ส่งเสริมให้ใช้ในการปลูกทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ดังนี้ ...

พันธุ์พืชอาหารสัตว์จากต่างประเทศ

พันธุ์พืชอาหารสัตว์จากต่างประเทศ

          เนื่องจากประเทศไทยได้พัฒนาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเช่นโคนมจึงจำเป็นต้องพัฒนาและค้นคว้าเรื่องพืชอาห ...

พันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์พื้นเมือง

พันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์พื้นเมือง

         พืชอาหารสัตว์ประเภทนี้ ส่วนใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติเกษตรกรไม่ได้ปลูกหรือบำรุงรักษาแต่จะไล่ต้อนสัตว์ไปแทะเล็มทั่วๆไปตามที่เลี้ยงสัตว์สาธาร ...

พืชอาหารสัตว์

พืชอาหารสัตว์

         พืชอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น๓ประเภทใหญ่ๆคือ          ๑.พืชในวงศ์หญ้ามีทั้งพั ...