แสดง 61 - 70 จาก 81 รายการ

การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

การสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

        งานสังคมสงเคราะห์ในสังคมไทยได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพราะการพัฒนาทางด้านวัตถุยิ่งเจริญขึ้นมากเท ...

สารานุกรมเล่มอื่นๆ ในประเทศไทย

สารานุกรมเล่มอื่นๆ ในประเทศไทย

         ความคิดที่จะจัดทำหนังสือรวมวิชาต่างๆเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยได้มีมาประมาณ๑๒๐ปีแล้วคือเมื่อพ.ศ.๒๔๑๐เจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบ ...

สารานุกรม

สารานุกรม

         ความหมายของคำ "สารานุกรม"          "สารานุกรม"เป็น ...

หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ

         หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันนี้เมื่อแรกตั้งมีชื่อว่า หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครหอพระสมุดฯ  ได้รวบรวมหนังสือไว้เป็นอันมากทั้งหนังส ...

ห้องสมุดในประเทศไทย

ห้องสมุดในประเทศไทย

         ห้องสมุดในอดีตของประเทศไทยก็เป็นเช่นลเดียวกับห้องสมุดในบางประเทศ คือ  แต่เดิมมีเพียงห้องสมุดในวัดและในพระราชวังเป็นส่วนใหญ่ในวั ...

ประเภทของห้องสมุด

ประเภทของห้องสมุด

         ห้องสมุดในปัจจุบันแบ่งออกไปตามหน้าที่เป็นประเภทต่างๆคือ ...

ห้องสมุด

ห้องสมุด

         ห้องสมุดคือแหล่งรวมและกระจายความรู้          ความคิดและการกระทำเพื่อรวบรวมควา ...

การศึกษาต่อเนื่องในประเทศไทย

การศึกษาต่อเนื่องในประเทศไทย

         ตั้งแต่สมัยโบราณมาก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาให้เป็นระบบในโรงเรียนคนไทยที่ประสงค์ ...