แสดง 21 - 30 จาก 81 รายการ

วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

         วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมมีอยู่หลายวิธี   โดยแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับสภาพท้องที่  ความสามารถในการป้องกันหรือบร ...

สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม

สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม

         สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วม   ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ แต่ในบางท้องที่ การกระท ...

การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

         น้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนที่ตกในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมีปริมาณมาก และตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้ำไหลบ่าเ ...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

         โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริเป็นโครงการที่เริ่มทำการศึกษาและวางโครงการขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจาก ...

หลักการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

หลักการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

         เนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหลักและโครงการที่ก่อสร้างตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนใหญ ...

การเลือกประเภทงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การเลือกประเภทงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

         ในการเลือกประเภทงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำศึกษาสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติและตรวจสอบภูมิประเทศในบริเว ...

ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

         งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่นิยมก่อสร้างกันทั่วไปมีหลายประเภทได้แก่งานอ่างเก็บน้ำงานสระเก็บน้ำงานขุดลอกหนองและบึงงานฝายทดน้ำ งานคล ...

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

         การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเป็นการจัดหาและนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตรด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สำคัญได้แก่น้ำใช ...

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

การดำเนินงานสนองพระราชดำริ

         ในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมมีหลายหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสนองพระราชดำริด้วยวิธีการต่างๆกันได้แก่การอนุรักษ์ป่าไม้การอนุรั ...

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

วิธีการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

         การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร หมายถึง การใช้การดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญได้แก่ป่ ...